தவிசாளர் மற்றும் பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்கள்

தலைவர்

திரு.மஹிந்த பத்ரன.
சிரேஷ்ட விரிவூரையாளர் இ சப்ரகமுவ பல்கலைக்கழகம்


சபை உறுப்பினர்கள்

திரு.நாலக குணவர்த்தன
பணிப்பாளர் நாயகம் இ அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்

கலாநிதி ரிய+டர் வீரசிங்க
சிரேஷ்ட விரிவூரையாளர் இ ஸ்ரீபாலி வளாகம் இ கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்.

திரு.பிரசாந்த டால் டி சில்வா
ஜனாதிபதி ஆலோசகர்.

திரு. காமினி விஜயவர்தன