தலைவர் மற்றும் சபை உறுப்பினர்கள்

தலைவர்

திரு. கோக்கல வெல்லால்ள பந்துல
சட்டத்தரணி
67/A, கண்டி வீதிஇ தலுகமை,
களனி
தொ.பே. / தொ.ந. : 0112-693278-71
கை.தொ. : 0777-3034511