தவிசாளர் மற்றும் பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்கள்

தவிசாளர்

சட்டத்தரணி கொக்கல வெல்லால பந்துல

கண்டி வீதி>

டலுகம>களனி

தொலைபேசி - 0777 3034511


அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்

பணிப்பாளர் நாயகம்

சட்டத்தரணி திரு.சுதர்தன குணவர்தன

இல-163 கிருலப்பன வீதி

போல்ஹேன்கொட

கொழும்பு-05


திரு.முதித்த காரியகரவன

சிரேஷ்ட ஊடகவியளாலார்

41/3 பீல்ட் வீவீ கார்டன்

ரஜவிகார வீதி,

நாவின்ன

மகரகம

தொலைபேசி - 0714167766


பேராசிரியர் எமியுரடஸ் சுனந்த மஹேந்திர

முன்னால் களனி பல்கலைக்கழகம் பீடாதிபதி

டபரே பிலேஸ்

பழைய கொட்டாவ வீதி

மிரிஹன> நுகெகோட

தொலைபேசிஅல்லதுபெக்ஸ் - 0112 693271

தொலைபேசி - 071 1808697


திரு.சோமவீர சந்திரசிறி

தொழிற்சங்க தலைவர்

இல-37 ரஜவிகார வீதி

நாவின்ன

மகரகம

தொலைபேசி - 0718122444


திரு. ஆரியாநந்த தொம்பகாவத்தே

மூத்தஊடகவியளாளர்,

பிரதம ஆசிரியர்- 'ஞாயிறு லங்காதீப'

படுபிடிய வீதி

டம்புக்க, பொயகன

தொலைபேசிஅல்லதுபெக்ஸ் - 0112 693271

தொலைபேசி - 077 7354770


எஸ் தில்லைநாதன்

மூத்தஊடகவியளார்,

ஏ76 மதுமகே வத்த ஹவுசிங் ஸ்கிம்

நுகேகொட.

தொலைபேசி - 011 2693278/71