சபை உறுப்பினர்கள்

பேராசிரியர் திரு. சுனந்த மகேந்திர 
களனி பல்கலைக்கழக முன்னய நாள் திணைக்களத் தலைவர்
62/6, தாபரே இடம்,
பழைய கொட்டாவ வீதிஇ மிரிகானை
நுகேகொடை
தொ.பே.ஃதொ.ந. : 0112-693271
கை.தொ. : 0711-808697

திரு. ஆரியானந்த தொம்பகஹவத்தை
பத்திரிகையாளர்
பிரதான ஆசிரியர்இ “ஞாயிறு லங்காதீப”
படுபிடிய வீதிஇ தம்பொக்க,
பூயகனே.
தொ.பே.ஃதொ.ந. : 0112-693271
கை.தொ. : 0777-354770

பேராசிரியர் திரு. ரோகன லக்~;மன் பியதாச
களனி பல்கலைக்கழக வெகுசன ஊடகத் தொடர்பாடல் திணைக்களத் தலைவர்
தலுகம,
களின
தொ.பே.ஃதொ.ந. : 0112-693271
கை.தொ. : 0718-675533

திரு. காமினி சுமனசேகர
அதிமேதகு ஜனாதிபதியின் ஊடச ஆலோசகர்
பத்தரிகையாளர்
250/3A, ஹைலெவல் வீதிஇ கிருளப்பனை
கொழும்பு 06.
தொ.பே.ஃதொ.ந. : 0112-693271
கை.தொ. : 0773-035886

திரு. எஸ். தில்லைநாதன்
பத்திரிகையாளர்
A76, மத்துமகே வத்த வீடமைப்புத் திட்டம்,
நுகேகொடை
தொ.பே.ஃதொ.ந. : 0112-693271 / 0777-863788

அரசாங்க தகவல் பணிப்பாளர் நாயகம்
அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்
இல. 163, 
கிருளப்பனை மாவத்தைஇ பொல்ஹேன்கொடை
கொழும்பு 05

சிரே~;ட உத்தியோகத்தர்கள்
திரு. நிரோசன தம்பவிட்ட
பத்திரிகை ஆணையாளர் (பதில்) 
தொ.பே.ஃதொ.ந. : 0112-693274/71
கை.தொ. : 0714-413371

எம். ஜீ .குஷான் தேவப்பிரிய
கணக்காளர்
தொ.பேசி ஃ தொ.ந இல 0112693278/71


அயேஷ் விஜயசிங்க
பதில் ஆணையாளர்
தொ.பேசி ஃ தொ.ந இல 0112693272/71