கூர் நோக்கு மற்றும் பணி

கூர்நோக்கு

இலங்கைபத்திரிகைகளின்சுதந்திரத்தைபாதுகாத்தல்.

பணி

அச்சுதந்திரத்தைதவறாகபயன்படுத்துவதைதவிர்த்தல்.