வேறுசெயலமர்வுகள்.

நடைமுறைக்குஉகந்ததலையங்கத்தில்தொழில்சார்ஊடகவியலாளர்களுக்குகருத்தரங்குகளும், செயலமர்வுகளும்நடாத்தப்படுகின்றன. கேவையாயின் வேறுநிறுவனங்களும்கருத்தரங்குகள்நடாத்துமாறுவேண்டுகோள்விடுக்கலாம்.

 

workshop 1 workshop 2 workshop 3