வெளியீடுகள்.

1973 ம்ஆண்டுபத்திரிகைபேரவையின்ஆரம்பிக்கப்பட்டதினத்திலிருந்தேபேரவைபலநூல்களை வெளியிட் டுள்ளது. அவையாவன “புவத்பதசமீக்ஷா I, புவத்பத்சமீக்ஷாII, புவத்பத்சமீக்ஷா III என்பனவாகும். ஆரம்பத்தில்பத்திரிகைத்துறைமற்றும்பத்திரிகையாளர்களைமையமாகக்கொண்டுநூல்களைவெளியிட்டபோதிலும்தற்போதுஏனையஊடகங்களைஉள்ளடக்கங்களாகநூல்களைவெளியிடுவதற்குபத்திரிகைபேரவைதீர்மானித்துள்ளது.

அதற்குஇனங்க “மாந்தியசமீக்ஷா”, சஞ்சிகைதொடர்பாடல்தொடர்பிலானகைநூல்கள்வெளியிடப்பட்டுள்ளது. “மாந்யசமீக்ஷா” சஞ்சிகைவெளியிடஏற்பாடுசெய்யப்பட்டுள்ளது.

பேரவையின்வெளியீடுகள்கீழேகுறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

 

புவத்பத்கலாசமீக்ஷா - i -  1993

புவத்பத்கலாசமீக்ஷா - ii - 1998

புவத்பத்கலாசமீக்ஷா - 2002
  6 photo
பிராதேசியபிரவுறுத்திகரணயட - 2000

பிரவேசய

மாந்யசமீக்ஷா - i - 2010

இலங்கைப்பத்திரிகைகளின்தோற்றமும் அபிவிருத்தியூம்-2011
பேராசிரியர்டீ.பீ.பீ.நெலபண்டாரஅவர்கள் கலாநிதிகே.டீ.பீ.விமலரத்னஅவர்கள்

2 3 4
ஊடகஇலக்கியத்தைஅறிமுகப்படுத்தல்
ii-2011 பேராசிரியர்சுனந்தமகேந்திரஅவர்கள்
“மொழிமற்றும்தொடர்பாடல்”-iii-2011

கலாநிதிசந்தகோபிகோபரஏவாஅவர்கள்

“ஊடககல்வியும்பத்திரகையும்' - iv
செல்வி திலினிரத்நாயக்க-2011

  5  
“புகைப்படபத்திரிகைத்துறை
தொடர்பிலானஅறிமுகம் v-2011

திரு.குமாரஎதிரிசூரிய

 மாந்யசமீக்ஷா II  
   MADYA SAMEEKSHA COVER-1 copy