“தேசத்திற்குமகுடம்” தேசியஅபிவிருத்திவேலைத்திட்டம் - 2013

இலங்கைப்பத்திரிகைப்பேரவையினால்இம்முறயும்“தேசத்திற்குமகுடம் “ கண்காட்சிதிடலின்ஊடகவளையகத்தின்கண்காட்சிகூடம்ஒன்று
23.03.2013 தொடக்கம் 30.03-2013 வரைநடாத்தப்பட்டது. இம்முறைகண்காட்சிகூடத்தின்விஷேடநிகழ்வானதுபத்திரிகைப்பேரவையின்குறிக்கோள்உள்ளடங்களானவீதிநாடகம்நடாத்தப்பட்டதாகும். இதற்குபுறம்பாகசிங்களப்பத்திரிகைத்துறையின்முன்னோடிகள்மற்றும்பத்திரிகைத்துறையின்முக்கியவிடயம்தொடர்பிலானபுத்தகத்தை
பொதுமக்களுக்குபகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது.

dayata kirula 1 dayata kirula 2 dayata kirula 3